خطوط انتقال گاز 12روستاهای شهرضا

 وضعیت اجرا:  خاتمه
 تاریخ ثبت طرح:  88-87       

 

کارفرما

oil-pumpjack-extraction شرکت گاز استان اصفهان

موقعیت اجتماعی

oil-pumpjack-extraction اصفهان

نوع قرارداد

oil-pumpjack-extraction PC

پیمانکار اصلی

oil-pumpjack-extraction شرکت سیال گستر سپند

توضیحات