تعویض پوشش خط انتقال گاز 24 اینچ سرخون - رفسنجان به طول 52223 متر

 وضعیت اجرا:  خاتمه
 تاریخ ثبت طرح:  93-91        

کارفرما

oil-pumpjack-extraction شرکت انتقال گاز منطقه 6 عملیات

موقعیت اجتماعی

oil-pumpjack-extraction بندرعباس

نوع قرارداد

oil-pumpjack-extraction PC

پیمانکار اصلی

oil-pumpjack-extraction شرکت سیال گستر سپند

توضیحات

با توجه به فرسوده بودن پوشش موجود خط لوله گاز " 24 در محدوده شهرستانهای سرخون - رفسنجان بطول 52223 متر، "شرکت انتقال گاز ایران– منطقه شش عملیات" پروژه تعویض پوشش این مسیر را با پوشش پلی یورتان دوجزئی به روش PC ( (PROCUREMENT & CONSTRUCTION به اجرا در آورد .
عملیات اجرائی به طور معمول در پروژه هاي تعویض پوشش به تسطیح ، خاکبرداری و حفاری ، آماده سازی سطح لوله و تمیزکاری ، اعمال پوشش ، بازرسی و تست ، خاک ریزی و پرکردن کانال و بازسازی مارکر ها و انجام کارهای باقیمانده تقسیم گردد .
مشخصات فنی و اجرائی پروژه مذکور به این ترتیب است که پیمانکار می بایست پس از جمع آوری مارکرهای موجود روی خط، خاک گرده ماهی را کنار زده و جهت تعیین محل دقیق لوله و فاصله لوله تا سطح زمین سونداژ انجام دهد، سپس به منظور خاکبرداری طرفین و زیر لوله را به کمک بیل حفاری نماید، به علت گازدار بودن لوله و جلوگیری از وارد آمدن تنش به آن حفاری کانالها به صورت پیوسته مجاز نبوده و بایستی کانالها به صورت زوج و فرد به تناوب حفاری شود و سپس زیر لوله به صورت دستی خاکبرداری می شود.
پوشش موجود خط لوله بایستی بصورت دستی و با استفاده از چکش برنجی ، کاردک و هرگونه ابزار یا تجهیزات مشابه با احتیاط لازم پوست کنی و برداشته شود و سپس عملیات زنگ زدایی و سندبلاست انجام می شود، سطح آماده سازی شده ، ظرف 2 تا 4 ساعت بایستی با پوشش پلی یورتان دوجزئی پوشش گردد، در نهایت پیرامون لوله با خاک نرم سرند شده پر شده و خاکریزی با خاک حاصل از حفاری به آرامی انجام می گیرد.