اجرای 24758 متر خط انتقال شهر بوشگان از توابع شهرستان دشتستان

 وضعیت اجرا:  جاری
 تاریخ ثبت طرح:

 92-91        

 

کارفرما

oil-pumpjack-extraction شرکت گاز استان بوشهر

موقعیت اجتماعی

oil-pumpjack-extraction بوشهر

نوع قرارداد

oil-pumpjack-extraction pc

پیمانکار اصلی

oil-pumpjack-extraction شرکت سیال گستر سپند

توضیحات

خط‌ انتقال‌ گاز شهر بوشگان به قطر 8 اینچ با هدف گازرسانی به شهرهای مذکور و سایر نواحی و روستاهای مربوطه طراحی شده است كه فاز 1 آن احداث خط‌ انتقال‌ گاز شهر بوشگان ‌موضوع‌ اين‌ پيمان‌ می باشد و از خط56 اینچ سراسری سوم شروع و پس از عبور از منطقه تپه ماهوری و  عبور عرضی از جاده اصلی اهرم - فراشبند ، در مجاورت جاده کلمه ـ تنگ ارم  به پايان مي رسد.