پیام مدیر عامل

بی شک حفظ دستاوردهای گذشته و همسوئی با تحولات و چالش های پیش رو نیازمند نگرشی جامع به تمامی عوامل پیش برنده، ارتقاء مستمر کمی و کیفی خدمات، بهره گیری از دانش و فناوری های نوین و تلاش مضاعف تمامی همکاران و پرسنل شرکت است. امروزه در آستانه سیزده سال تجربه شرکت سیال گستر سپند گامی نوین در عرصه کسب و کار خویش آغاز کرده است در حالی که همچنان ارتقاء بیشتر کیفیت را سرلوحه کار خود داشته و رضایت کارفرمایان را بعنوان مهمترین رسالت خویش می داند.

مهدی فلاحی سیچانی