خط مشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست

sa.sa .13501

ایمنی، بهداشت و محیط زیست
شرکت سیال گستر سپند بعنوان یک پیمانکار عمومی ، حفظ ایمنی و سلامت افراد، جلوگیری از وقوع حوادث و حفاظت از محیط زیست را در درجه اول اهمیت قرار داده، لذا هدف این شرکت قرار گرفتن در میان شرکت های پیشرو در زمینه حفظ سلامت و ایمنی افراد و پاسداری از محیط زیست بوده، بنابراین تمامی مدیران و کارکنان شرکت برای ایجاد یک محیط کاری ایمن و سالم با یکدیگر همکاری کرده و همواره خود را مسئول حفظ محیط زیست و حذف یا کاهش اثرات زیست محیطی در فعالیت های شرکت می دانند.
یک عامل مهم که در پیشرفت و توسعه شرکت نقش اساسی بازی کرده است، دخیل نمودن ملاحظات HSE در تمام فعالیت های اجرایی و بهبود سیستم اطلاع رسانی و همکاری های چند جانبه در کل سازمان بوده است.
از اینرو این شرکت در راستای اجرای HSE در تمامی مراحل اجرایی پروژه اقدامات ذیل را در دستور کار خود قرارداده است:
آموزش افراد برای بکارگیری دستورالعمل ها و روش های ایمنی و بهداشتی انجام کار و حفظ محیط زیست اطراف.
ایجاد انگیزه در افراد که خود را هرچه بیشتر مسئول حفظ ایمنی خود و همکاران خود بدانند.( هیچ فردی نباید مجبور به انجام کاری شود که در نتیجه آن ایمنی و سلامت خود شخص یا سایر افراد در خطر افتاده و محیط زیست اطراف آلوده شود.)
تشویق تمامی افراد برای مشارکت فعالانه در امور مربوط به HSE و ارتقای سطح سلامت و ایمنی در محیط کاری.

روش ها و چگونگی اعمال HSE در پروژه
1- خط مشی و اهداف HSE :
1-1- خط مشی :
- به حداقل رساندن صورت زیست محیطی و پیشگیری از مخاطرات برای کلیه افراد ذینفع و همچنین تجهیزات ، تأسیسات ، منابع و دارایی ها
- ترویج فرهنگ و باور مثبت در اجرای اصول و قوانین HSE
- اجرای کلیه قوانین و مقررات و نیز نیازمندی ها و الزامات سیستمهای مدیریت HSE.
- حفظ محیط زیست و صیافت از نیروی انسانی از بالاترین ارزش درمشارکت. برخوردار است.
- به حداقل رساندن صدمات جانبی ، مالی و زیست محیطی.
- مدیریت کارآمد و مؤثر HSE در کلیه فعالیت های اصلی و فرعی.
- اولویت برنامه های HSE در تمامی تصمیم گیریهای شرکت.


1-2- انتقال الزامات HSE به پیمانکاران جزء :
پيمانكار در قراردادهای منعقده با پیمانکاران جزء خود اقدام به ذکر الزامات HSE نموده است و پیمانکاران بطور کامل با این الزامات آشنا می باشند . همچنین در جلسه KICK OF MEETING اقلام به شفاف سازی این الزامات برای پیمانکاران می نمایند.


1-3- اهداف HSE :
- افزایش سطح آگاهی کارکنان از طریق آموزش ( پیش از استخدام ، تخصصی ، Tool Box Meeting و . . )
- ثبت آمار شبه حوادث و تجزیه و تحلیل آنها.
- بهینه سازی مصرف انرژی ( آب ، برق و ...) .
- شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک.
- انجام معاینات پیش از استخدام و ادواری ( برنامه ریزی جهت دستیابی به اهداف HSE).
- سنجش عوامل زیان آور کار و ارائه راهکار کنترلی عوامل زیان آور.


2- ارتباطات :
2-1- ارتباطات داخلی :
چگونگی ارتباطات بین سطوح و بخشهای مختلف پروژه درمتن روشهای اجرایی و دستورالعمل های HSE تعیین گردیده و مسئولیت های کلیه افراد مرتبط نیز مشخص شده است .
کلیه کارکنان فعال پروژه میتوانند پیشنهادات و نظریات خود را در زمینه ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در فرم دریافت نظرات ثبت نمایند . نظرات و پیشنهادات مکتوب کارکنان در جلساتی با مدیر پروژه / رئیس کارگاه مطرح و تصمیم گیری خواهد شد.


2-2- ارتباطات خارجی :
- ارتباط با سازمان های قانون گزار مثل اداره محیط زیست – اداره کار – مرکز بهداشت و درمان و ...
- ارتباط با کارفرما و پیمانکاران و تامین کنندگان.
- ارتباط با بازدید کنندگان و مراجعه کنندگان.


2 -3- رسیدگی به شکایات و پیشنهادات :
کلیه درخواست ها ، پیشنهادات ، شکایات ، ادعاها ، و موارد مشابه دیگر از سوی طرف های ذینفع خارج از شرکت اعم از نهادهای دولتی و خصوصی در ارتباط با عملکرد زیست محیطی ، بهداشت و ایمنی پروژه ثبت گردیده ، ضمن جمع آوری آنها اقدامات اصلاحی لازم را در صورت نیاز به انجام می رساند .


3- الزامات قانونی :
شركت سیال گسترسپند قانون کار، آئین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار آئین نامه های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی قوانین و دستورالعمل های سازمان حفاظت محیط زیست ، حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا ، قانون حفاظت در برابر اشعه و سایر قوانین کشوری با موضوع ایمنی ، بهداشت و محیط زیست را که در حیطه فعالیت های خود در پروژه باشد رعایت و اجرا می نماید.

4- آموزش HSE :
پيمانكارپرسنل خود و گروه هاي اجرايي مستقر در سايت پروژه را ملزم مي داند كه در كليه دوره هاي آموزشي HSE كه توسط كارفرما تشكيل ميشود شركت نمايد و از كليه دستورالعمل هاي مورد نياز سايت پروژه آگاهي پيدا نمايد .