عملیات گازرسانی به حسن آباد خالصه

 وضعیت اجرا:  خاتمه
 تاریخ ثبت طرح:  85-84        

کارفرما

oil-pumpjack-extraction شرکت گاز استان تهران

موقعیت اجتماعی

oil-pumpjack-extraction تهران

نوع قرارداد

oil-pumpjack-extraction PC

پیمانکار اصلی

oil-pumpjack-extraction شرکت سیال گستر سپند

توضیحات

احداث و راه اندازی خط انتقال گاز و احداث ایستگاه تقلیل فشار و خط تغذیه و حفاظت کاتدیک به حسن آباد خالص