اهداف ما

در چارچوب ماموریت خود، از اهداف سازمان می توان به شرکت در پروژه ها و تلاش در دستیابی به سهم مناسبی از بازارهای داخلی، منطقه ای و بین المللی از طریق اجرای مناسب پروژه ها در حد استانداردهای بین المللی، افزایش کارآفرینی و نیز تلاش در جهت کاهش هزینه های اجرا و توسعه پروژه ها از طریق مدیریت کلیه منابع و عوامل اشاره کرد. لذا جذب هرچه بیشتر متخصصان، ارایه هرچه بهتر خدمات به منظور تامین رضایت کارفرمایان و همچنین دریافت بازخورد مستمر از صنعت مذکور جهت همسویی با شرایط محیطی، به عنوان ضرورت سیال گستر سپند تعریف شده است.
برای دستیابی به اهداف تعریف شده کوتاه مدت و بلند مدت و ایجاد رابطه سودمند و بهبود مستمر با کارفرمایان، کارکنان، سهامداران، دولت و جامعه، بهره برداری از فناوری ها و ابتکارات نوین و بهبود ارزش افزوده در سطح منطقه و بین الملل و تلاش برای حضور موفق در بازار داخلی، منطقه ای و بین المللی به عنوان یک سازمان پیشتاز، پویا و قابل انعطاف بودن در تولید اقتصادی مد نظر قرار گرفته است.

oil-and-gas-workers-economy-losing-jobs